I'm a fish out of water without you.

Via Flickr:
Ta được thiết kế để cần nhau.

Popular Posts